Page 11 - SUT_IDENTITY_2018-v2
P. 11

การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสี


                               เพื่อความโดดเด่นของการใช้งาน และการมองเห็นที่ชัดเจน
                               การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นหลังที่มีค่าความเข้มใกล้เคียง

                               กัน อาจทำาให้พื้นหลังกลืนกับตราสัญลักษณ์ได้ จึงควรใส่
                               กรอบหรือพื้นหลังขาว


                                                    หน้า 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16