Page 10 - SUT_IDENTITY_2018-v2
P. 10

1.5 แนวทางการใช้งาน                                โอกาสในการใช้งาน
                                ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นตรา
                                สัญลักษณ์แบบทางการของมหาวิทยาลัย    มีวาระ

                                การใช้งาน ดังนี้ การใช้งานกับระเบียบ คำาสั่ง สัญญา
                                ข้อบังคับ เกียรติบัตร วุฒิบัตร ใบรับรอง ใบระเบียน
                                ผลการศึกษา ประกาศนียบัตร งานราชพิธีต่าง ๆ พิธีเปิด
                                งานที่เป็นทางการ เอกสารประกอบการสอน โปสเตอร์

                                ป้ายโฆษณา     และของที่ระลึกหรือผลิตภัณฑ์ของ
                                มหาวิทยาลัย                                ข้อกําหนดการใช้งานบนพื้นหลังลักษณะต่าง ๆ

                                การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสีขาว                                ตราสัญลักษณ์ทั้ง 3 แบบ ใช้ได้ดีบนพื้นหลังสีขาว

      หน้า 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15