Page 7 - SUT_IDENTITY_2018-v2
P. 7

1.2 สัดส่วน

                                เมื่อจัดวางตราสัญลักษณ์ในช่องกริด

                                แนวนอนแบ่งเป็น 8 ส่วน (X)
                                แนวตั้งแบ่งเป็น 11 ส่วน (Y)                                ตราสัญลักษณ์ได้ถูกออกแบบตามสัดส่วนดังโครงสร้างที่
                                แสดงในภาพ ฉะนั้นเพื่อคงความถูกต้องของตราสัญลักษณ์
                                ห้ามผู้ใช้กระทำาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตราสัญลักษณ์นี้

         พื้นที่ห้ามล่วงลํ้า                                พื้นที่ห้ามล่วงลำ้าเป็นพื้นที่ที่ป้องกันไม่ให้องค์ประกอบอื่น
                                บริเวณรอบตราสัญลักษณ์ เช่น รูป งานออกแบบหรือ
                                ตัวอักษรเข้ามาใกล้ตราสัญลักษณ์มากเกินไปซึ่งอาจทับซ้อน

                                หรือลดทอนความชัดเจนของตราสัญลักษณ์ลงได้


                                โดยพื้นที่ห้ามล่วงลำ้าถูกกำาหนดสัดส่วนให้เกินออกไปจาก

                                ตราสัญลักษณ์ด้านละ 1/8 ส่วนในแนวนอน และ 1/11
                                ส่วนในแนวตั้ง
                                                    หน้า 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12