Page 12 - SUT_IDENTITY_2018-v2
P. 12

การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นภาพ                                การใช้งานตราสัญลักษณ์เมื่อถูกวางบนรูปภาพ ควรใส่
                                พื้นหลังหรือกรอบสีขาว และเว้นระยะพื้นที่ห้ามล่วงลำ้า
                                ตามที่กำาหนด หรือกรณีพื้นหลังโปร่งใส ตราสัญลักษณ์

                                ควรมองเห็นได้เด่นชัด

      หน้า 12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17