มทส. เตรียมความพร้อมภายในมหาวิทยาลัย สำหรับวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด – 19

ศูนย์บรรณสาร

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด หอพักนักศึกษา และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด – 19 พร้อมรับนักศึกษากลับเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเรียนภาคปฏิบัติการ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563


.
     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยกเลิกการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตลอดทั้งภาคการศึกษาที่ 3/2562 การเฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้สถาบันการศึกษาสามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่างได้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2563


.

 


     มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาทุกชั้นปีและทุกหลักสูตรการศึกษากลับเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อการทำวิจัย การทำโครงงาน และปฏิบัติการทั่วไป ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีมาตรการเฝ้าระวังโควิด – 19 ให้นักศึกษาทุกคนที่ประสงค์จะกลับเข้ามาต้องทำแบบ Screening คัดกรองกลุ่มเสี่ยงก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัย และเข้ารายงานตัวทั้งผู้ที่อยู่หอพักภายในและหอพักภายนอก เพื่อรับ Passed Sticker ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2563 ผู้ที่ไม่ได้ทำแบบ Screening จะไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ ในการเข้าทำปฏิบัติการและอาคารเรียน นักศึกษาต้องทำแบบคัดกรองรายวัน ก่อนเข้าอาคารติดบัตรนักศึกษาบริเวณหน้าอกให้ชัดเจน และทำการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ หน้าอาคารพร้อมติด sticker แสดงการผ่านการคัดกรองรายวันก่อนเข้าปฏิบัติการให้ใส่ชุดปฏิบัติการให้เรียบร้อย ใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เว้นระยะห่างทางกายภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการโดยเคร่งครัด หากเกิดอาการเจ็บป่วย ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล มทส. ทันที

 

.


     สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบดูแลการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องอบรม ห้องสมุด หอพักนักศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ โรงอาหาร รถโดยสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมความพร้อมตามแนววิถีใหม่ (New Normal) เช่น การตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคาร จุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การเว้นระยะห่างทางกายภาพที่เหมาะสม ฉากกั้นโต๊ะ การทำความสะอาดพื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ และต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง


.
     ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักศึกษาและบุคลากร จึงขอความร่วมมือให้ทุกคนรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

     

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง