มทส. จัดการประกวดโครงงาน YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มทส. จัดการประกวดโครงงาน YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
วันนี้ (12 มกราคม 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนและพิธีมอบรางวัลชนะเลิศ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (Young Scientist Competition: YSC 2024) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี นางอติพร สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ หัวหน้าโครงการฯ ศูนย์ประสานงาน มทส. คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน YSC ร่วมงาน ณ สุรสัมมนาคาร มทส. จังหวัดนครราชสีมา
 
 
ทั้งนี้ มทส. ร่วมกับ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมสู่สากล โดยการประกวดโครงงาน YSC 2024 ในครั้งนี้ มีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 45 โครงงาน จาก 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาเคมี 6 โครงงาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2 โครงงาน สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ 2 โครงงาน สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 13 โครงงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 โครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม 7 โครงงาน สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 2 โครงงาน การวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์ 2 โครงงาน และสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 9 โครงงาน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานโครงงานละ 3,000 บาท 
 
 
 
 
สำหรับโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค จำนวน 9 โครงงาน จะได้รับเงินรางวัล 9,000 บาท และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในระดับนานาชาติต่อไป โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
 
 
 
----------------------------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง