รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ วมว. มทส.

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ วมว. มทส.  

 

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ (รสว.) คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โดยมีผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวมว. และสัมฤทธิผลของศิษย์เก่า พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัย ผลงานของนักเรียน  การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   

ในโอกาสนี้ นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกิจกรรมในการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ และร่วมทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กับนักเรียน โดยได้ทำการทดลอง Iodine clock และ Chemiluminescence  ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ อีกด้วย 
 

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปัจจุบันมีโรงเรียนคู่ศูนย์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย แลโรงเรียนสุรวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการวมว. ในปี พ.ศ. 2560 - 2561 และได้รับการอนุมัติห้องเรียนวมว. จำนวน 2 ห้องเรียน ปัจจุบัน ได้ดำเนินการเปิดรับนักเรียนในโครงการ วมว.รสว. มาแล้วจำนวน 7 รุ่น  และสำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 4 รุ่น

 

โรงเรียนสุรวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี มีปณิธานที่จะตอบสนองนโบายของกระทรวงฯ ในการสร้างนวัตกร นักวิทย์ นักเทคโนโลยี พร้อมทั้งค้นคว้า วิจัย วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับแปลงถ่ายทอดให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่นด้านทักษะความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการจัดสาระการเรียนรู้ให้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้เต็มความสามารถตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมการประดิษฐ์ คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักรู้ในกระบวนการวิจัยและเป้าหมายของการวิจัยที่มีต่อท้องถิ่นผ่านองค์กรรวมของความรู้ เพื่อมุ่งไปสู่การต่อยอดในการผลิตบัณฑิต ที่มุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมต่อไป  

                                                               

 

         ข่าวโดย : โรงเรียนสุรวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง