มทส. อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี จากการจัดอันดับ โดย THE Young University Rankings 2024

มทส. อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี
จากการจัดอันดับ โดย THE
Young University Rankings 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย และติดกลุ่มอันดับ 401-500 ของโลก จากการประกาศผลการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ประจำปี 2024 (THE Young University Rankings 2024) อย่างเป็นทางการ โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้มากถึง 1,171 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 5 แห่ง โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามลำดับ สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ Nanyang Technological University จากสิงค์โปร์ Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris จากฝรั่งเศส  และ The Hong Kong University of Science and Technology จากฮ่องกง ตามลำดับ

 

ตารางที่ 1  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2024

 

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ประจำปี 2024 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ด้านคุณภาพการวิจัย (Research Quality) 30% ด้านการสอน (Teaching) 29.5% ด้านสภาพแวดล้อมการวิจัย (Research Environment) 29% ด้านความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 7.5% และด้านภาคอุตสาหกรรม (Industry) 4% โดย มทส. มีคะแนนรวมจาก 5 ตัวชี้วัด เท่ากับ 31.9 คะแนน 

รูปที่ 1 ตัวชี้วัดของ Times Higher Education Young University Rankings 2024

(ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/young-university-rankings-2024-methodology)

 

“มทส. ได้ดำเนินการตามภารกิจและกำลังจะครบ 34 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับ มทส. เพราะเป็นการสะท้อนถึงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังตอกย้ำถึงการเป็น “มหาวิทยาลัยคุณภาพ” อีกด้วย” รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. กล่าว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/young-university-rankings#!/length/25/locations/THA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores

 

 ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

14 พฤษภาคม 2567

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง