ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
 
 
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ นายขจร ศรีชวโนทัย และเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 13 คน ได้แก่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ นายสนิท ขาวสอาด พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล พลตำรวจโท กรไชย คล้ายคลึง ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล ศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ วงศ์สรรค์ นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย รองศาสตราจารย์จิรพล สังข์โพธิ์ รองศาสตราจารย์อัศม์เดช วานิชชินชัย นายชยกฤต อัศวธิตานนท์ และ นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/77212

https://www.mea.or.th/about-mea/corporate-management/board-of-directors

 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง