มทส. จับมือ สวอ. ร่วมสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งแรกในโคราช และภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มทส. จับมือ สวอ. ร่วมสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับ
ครั้งแรกในโคราช และภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
 
 
 
วันนี้ (18 มกราคม 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการวิเคราะห์ วิจัย อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ คุปพิทยนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. และ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อํานวยการ (เทคนิค) สวอ. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 
พร้อมทั้ง จัดการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพสินค้าอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ภายใต้มาตรฐาน GIT Standard / มาตรฐานระดับสากล” โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก สวอ. และ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. ในโอกาสนี้ด้วย
 
 
 
สำหรับความร่วมมือระหว่าง มทส. โดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สวอ. มีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ถือเป็นการร่วมสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับครั้งแรกในจังหวัดนครราชสีมาและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมถึงขีดความสามารถของบุคลากรในเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีสู่ระดับภูมิภาค ซึ่ง มทส. มีความพร้อมในการเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐาน สำหรับการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ที่จะสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ และผู้ขาย เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่มีมูลค่าสูงอยู่แล้ว ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยอย่างยั่งยืน
 
 
--------------------------------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง