มทส. ร่วมกับ บ.ไปรษณีย์ไทย ยกระดับส่งเสริมสินค้า OTOP โคราช เพิ่มช่องทางจำหน่ายของ ปณท. ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

มทส. ร่วมกับ บ.ไปรษณีย์ไทย ยกระดับส่งเสริมสินค้า OTOP โคราช
เพิ่มช่องทางจำหน่ายของ ปณท. ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
 
 
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการเทคโนธานี มทส. ร่วมกับ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  (ปณท.)  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับและส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร สินค้า OTOP และสินค้าชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” 
ภายใต้บันทึกความร่วมมือทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ร่วมกันที่จะพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างเต็มศักยภาพ กล่าวคือ ปณท มุ่งหวังพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และบริการ Logistics สำหรับธุรกิจ e-Commerce ของประเทศ ผ่านช่องทางบริการจำหน่ายสินค้าของ ปณท. ทั้งการวางจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ Thailand PostMart.com 
 
 
 
 
ในส่วนของ มทส. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาการทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสินค้าของ มทส. และสินค้าชุมชนเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา พัฒนายกระดับการจัดการผลผลิตการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ทั้งด้านวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพผลผลิต ร่วมสร้างรายได้จากการหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์  เพื่อร่วมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  บริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลการดำเนินงานในการสร้างฐานความรู้ และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกัน
 
 
 
------------------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง