เริ่มแล้ว งานเกษตรสุรนารี’67 และ มหกรรมมันสำปะหลังฯ Thailand Tapioca Expo 2024 เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมก้าวหน้า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน 12 – 21 มกราคม 2567

เริ่มแล้ว “งานเกษตรสุรนารี’67" และ มหกรรมมันสำปะหลังฯ Thailand Tapioca Expo 2024 
“เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมก้าวหน้า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน” 
วันที่ 12 – 21 มกราคม 2567 
.
วันนี้ (12 ม.ค.67) ณ อาคารสุรพัฒน์ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “งานเกษตรสุรนารี’ 67" และงานมหกรรมสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร : Thailand Tapioca Expo 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรครั้งใหญ่ของโคราช ผลสินค้าทางการเกษตร ฝึกอบรม เสริมทักษะวิชาชีพ รับยุค BCG การจัดประกวดแข่งขันด้านพืชและสัตว์ เพิ่มความสุข กิจกรรมสันทนาการ พร้อมฐานเรียนรู้อุทยานวิทย์ จุดเช็คอินท์แสงสีเสียง ยิ่งใหญ่กว่าทุก และสนุกกว่าทุกปี 10 วัน 10 คืน  ที่เทคโนธานี มทส.  โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ 
 
 
 
 
 
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ การจัดงานเกษตรสุรนารี’ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา  ที่ผนวกกิจกรรมหลักที่น่าสนใจเข้าด้วยกันในช่วง 10 วันของการจัดงาน เกษตรสุรนารี’67 ของ มทส.  และ งานมหกรรมสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร : Thailand Tapioca Expo Korat 2024” ของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การมีงานใหญ่ระดับชาติจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงต้นปีให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งยังเป็นการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่พี่น้องเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และจังหวัดใกล้เคียงได้มาเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์ อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ   อีกทั้ง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูสู่ภาคอีสาน และได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงมันสำปะหลังไทย” ด้วยมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และยังมีจำนวนโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศอีกด้วย  ซึ่งได้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง อบจ.นครราชสีมา สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง และมทส.  ในโครงการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง โดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ด้านศัตรูพืชเป็น ต้น ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ นโยบายส่งเสริม BCG โมเดลของรัฐบาลอีกด้วย”
 
 
 
รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. กล่าวว่า” “มหาวิทยาลัยพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมใช้ประโยชน์พร้อมดึงศักยภาพและความร่วมมือของทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมและสร้างพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการจัด “งานเกษตรสุรนารี” ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนองค์ความรู้ของ มทส. และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะในพื้นที่ “นครชัยบุรินทร์” เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
 
 
การจัดงานเกษตรสุรนารี’67 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Sustainable Agri-Innovation for BCG : เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมก้าวหน้า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน” กำหนดจัดงาน 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 มกราคม 2567 บริเวณเทคโนธานี ของมหาวิทยาลัย ได้เพิ่มความยิ่งใหญ่ สนุก และมีความสุขกว่าเดิม  เริ่มจากการผนึกกำลังกับพันธมิตรที่สำคัญ คือ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดงาน “Thailand Tapioca Expo Korat 2024”  แสดงผลงานและนวัตกรรมเกี่ยวมันสำปะหลัง มหกรรมสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร การอบรม สัมมนาระดับชาติเพื่อร่วมยกระดับมันสำปะหลังของไทย 
 
 
 
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การสร้างธุรกิจฐานนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Sustainable Development Goals หรือ SDGs ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ครอบคลุมด้านการเกษตรและอาหาร ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิง รวมกับหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายวิชาการ มทส. กว่า 50 บูธ อาทิ เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดพัฒนาชุมชน และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น ร่วมจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เสริมทักษะเพื่อให้ผู้สนใจนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ หรือสร้างอาชีพ เสริมรายได้ในอนาคต ผ่านการจัดอบรม สัมมนา เวทีเสวนา และ Go Green Workshop 
 
การประกวดพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ประกวดมันสำปะหลัง กล้วยไม้ แคคตัส และผลไม้  การประกวดสัตว์ ที่สร้างความประทับใจมาโดยตลอดคือ ได้แก่ ประกวดโค ประกวดสุนัข และประกวดแมว ไก่พื้นเมือง
 
การออกแบบภูมิสถาปัตย์ ที่เน้น Go Green จัดแสดงแสงสีแสงทะเลดาว และ Mini Zoo แสดงสัตว์เลี้ยงน่ารัก เช่น แพะ แกะ กระต่าย ให้ครอบครัวได้บันทึกภาพ บริเวณแนวต้นไม้ใหญ่ บริเวณอาคารแสดงกลางแจ้งสุรนิทัศน์ เพื่อให้เป็นจุดพักผ่อนที่เขียวสะอาด ร่มรื่นใช้ต้อนรับผู้ชมงานถือเป็นจุดเช็คอินท์หนึ่งที่ไม่ควรพลาด  และการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร-มทส. เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน อุทยานผีเสื้อ สวนพฤกษศาสตร์ มทส. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพ.วช. ลานกิจกรรม SPL Learning Station  เปิดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Walk Rally หลังทำการ Check point เมื่อเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกมากมาย
 
การแสดงบันเทิงบนเวทีกลาง เปิดให้ชมฟรี พบกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ ป๊อบ ปองกุล Lomosonic  Slot Machine  Sweet Mullet เน็ค นฤพล (จากภาพยนตร์เรื่อง สัปเหร่อ) และจ๊ะ นงผณี การแสดงดนตรีของนักเรียน นักศึกษาของนครราชสีมา และการเดินแบบผ้าไหม เป็นต้น 
 
 
 
 
พลาดไม่ได้สำหรับการเดินงานแฟร์ คือได้ ชม...ชิม...ช้อป...!!! “งานเกษตรสุรนารี 67” ได้จัดร้านค้าจำหน่าย ผลิตผลการเกษตร ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก มทส. สินค้าจากกลุ่มเกษตรกร และสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย ร้านค้าชมรมนักศึกษา กิจกรรมจากชมรมและองค์การนักศึกษา ได้รับความสนใจผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากกว่า 700 ร้าน รวมถึง Food Truck ที่จัดไว้กระจายรอบลานพลาซ่า
 
 
 
 
 
นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้เปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Tapioca Expo 2024   หรือ มหกรรมสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร กำหนดจัดงานในวันที่ 12-16 ม.ค.67 ภายในอาคารสุรพัฒน์ 2  ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้มันสำปะหลัง BCG คาร์บอนต่ำ สู่ความยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนศักยภาพของไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกมันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก อีกทั้งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก และนำเข้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยการจัดแสดงนิทรรศการมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)  การประชุมสัมมนาเกษตรกร การออกบูธแสดงสินค้านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง โดยได้รับเกียรติจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU  ซื้อขายมันสำปะหลังระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าต่างประเทศ พร้อมถึงเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง  การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้แทน 23 หน่วยงานของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนงประมาณจากสำนักงานจัดส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB คาดว่า จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 500 ล้านบาท ผู้เข้าชมจากกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” และจังหวัดในภาคอีสานจำนวนหลายพันคน ซึ่งจะได้รับประโยชน์ในการต่อยอดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสู่สากลต่อไป”
 
https://technopolis.sut.ac.th/KasetSUT
 
---------------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง