มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน และร่วมหารือการปรับรูปแบบการประเมินการสอนของอาจารย์ รวมถึงรายงานปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มทส.
 
 
 
 
 
 
 
ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นลำดับที่หนึ่งในแต่ละชั้นปี ตลอดจนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 141 ราย จากจำนวนหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน ทั้งสิ้น 47 หลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาที่สามารถรักษาผลการเรียน โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และเป็นลำดับที่หนึ่งในแต่ละหลักสูตร เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและจะได้เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำในวันพระราชทานปริญญาบัตรอีกด้วย
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง