ห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. ได้ใบรับรองมาตรฐานฯ (มอก.2677-2558)

ห้องปฏิบัติการฯ มทส. ได้ใบรับรองมาตรฐานฯ (มอก.2677-2558)
 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับใบรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีในรูปแบบ Certificate ระยะที่ 2 โดยมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบฯ จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม1 (F12218 A) และห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1 (F12201 A) 
 
 
ในการนี้ ผู้แทนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. ได้เข้ารับมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ (มอก.2677-2558) จาก ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง