อาจารย์ มทส. ได้รับการแต่งตั้งเป็น Corresponding Member จาก French Academy of Agriculture

อาจารย์ มทส. ได้รับการแต่งตั้งเป็น Corresponding Member
จาก French Academy of Agriculture
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกประเภท Corresponding Member ใน section ของ Animal Production จากสมาคมวิชาการด้านการเกษตรของประเทศฝรั่งเศส (French Academy of Agriculture) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566  


 
 ทั้งนี้ สมาคมวิชาการด้านการเกษตรของประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1761 ภายใต้ชื่อ “Agricultural Society for the Paris region” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “French Academy of Agriculture” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1915 สมาคมฯ ประกอบด้วย 120 Members และ 180 Corresponding Members จากประเทศฝรั่งเศส รวมทั้ง 60 Members และ 60 Corresponding Members จาก 38 ประเทศทั่วโลก มีหน้าที่ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลฝรั่งเศส ในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยแบ่งออกเป็น 10 sections ซึ่งการผลิตสัตว์ (Animal Production) เป็น 1 ใน 10 sections ดังกล่าว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง