โรงพยาบาล มทส. ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทราบผลภายในวันเดียว!

โรงพยาบาล มทส. ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทราบผลภายในวันเดียว!

 

โรงพยาบาล มทส. ร่วมเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เพิ่มมาตรฐานการบริการพร้อมเปิดให้ประชาชนที่เข้าเกณพ์ตรวจคัดกรองเชื้อ    ด้วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ผ่านการประเมินผลและรองรับผลตามมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สามารถรองรับการตรวจได้วันละ 100 ราย ทราบผลได้ภายในวันเดียว เริ่มให้บริการตรวจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

       อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.)  เปิดเผยว่า “จากการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมปฏิบัติการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  ในการเป็นโรงพยาบาลรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยการยกระดับความพร้อมของอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 7  เป็น Ward รองรับและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และชั้น 10  สำหรับผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19 (PUI) การปรับปรุงอาคารหอพักสุรนิเวศ 17  เป็นสถานรองรับการกักตัวของผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Local Quarantine)  นอกจากนี้ ยังได้แยกพื้นที่ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ  และการตรวจคัดกรองหาเชื้อแยกเป็นด่านแรกไปไว้ที่กลุ่มอาคารสร้างเสริมสุขภาพอย่างชัดเจนไม่ปะปนกับผู้ใช้บริการด้านอื่น ๆ  เพื่อตัดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้มากที่สุดตามหลักสุขอนามัย

 

 

         จากสภาวการณ์เฝ้าระวังการแพร่กระเชื้อโควิด-19 ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมติดตามอย่างใกล้ชิด รพ. มทส. ยังคงมาตรฐานตามหลักสาธารณสุขของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับบริการ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ซึ่งผ่านการประเมินผลการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี Realtime RT-PCR จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้บริการตรวจคัดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการเฉพาะ  โดยดำเนินการแยกห้องถูกต้องตามหลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR  และมีระบบควบคุมป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานอนามัย สามารถรองรับการตรวจได้วันละ 100 ราย และทราบผลการตรวจได้ภายในวันเดียว 

 

       ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตรวจโควิด-19  ต้องเป็นผู้เข้าข่ายต้องสงสัยตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข  คือ มีไข้ หรืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป  มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก มีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เกิดโรคโควิด-19 ภายในระยะเวลา 1 เดือน หรือเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง อาการรุนแรงหรือเสียชีวิต รวมถึงภาพเอ็กซ์เรย์ปอดเข้าข่ายผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  จะได้รับการตรวจฟรีจากโรงพยาบาล ภายใต้การประสานงานจากคณะกรรมการโรคติดต่อฯ และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงโรงพยาบาลเครือข่ายต่าง ๆ  ณ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อาคารพยาธิ โรงพยาบาล มทส. ณ  ในวันจันทร์ - ศุกร์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 6555

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง