ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ อาคารบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย งานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมกับ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมเพื่อกำหนดหน้าที่และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ อาคารบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดย รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำทีรฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง
 
ทั้งนี้ การดำเนินการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการ์จริง และเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง