เทคโนธานี

เทคโนธานี

 

เทคโนธานี

“เทคโนธานี” เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดำเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  และด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  รายละเอียดตามข้อกำหนด มทส. ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่  23 เมษายน  พ.ศ. 2539 

          เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 3 ประการดังนี้ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิต เพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยสร้างให้เกิดกระบวนการปรับแปลง และถ่ายทอด เสริมสร้างให้ภาคการผลิตมีขีดความสามารถในการรักษา ปรับแปลง พัฒนา และสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ โดยทำให้มีความสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชน และท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และบริการให้คำปรึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่หรือหน่วยงาน

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง