เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เรื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งขึ้นโดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารจัดการแบบ"รวมบริการ ประสานภารกิจ" เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงจัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการและจัดบริการที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพการให้บริการสูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิจัย และขยายบริการวิชาชีพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมของประเทศ

 

โดยมีการให้บริการสังคมด้านการวิเคราะห์ทดสอบและอื่นๆ ดังนี้

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง