ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

 

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และคู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์  มีการดำเนินการคัดเลือกโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า จากนั้นส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการคัดเลือกรอบสองจากนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 500 คน ให้เหลือจำนวน 120 คน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการฯ ซึ่งแต่ละคู่โรงเรียน จะรับนักเรียนได้ 2 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นห้องเรียนละ 30 คน โดยนักเรียนในโครงการ วมว. ถือเป็นนักเรียนในสังกัดของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ทั้งนี้นักเรียนจะพักอยู่ในสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่

 
โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องแบบนักเรียนหอพัก หอพักนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพกาเรรียนรู้ของนักเรียน จนจบหลักสูตร
 
 
 

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4837   โทรสาร 0-4422-4814 มือถือ 095-6123344
Website : http://technopolis.sut.ac.th/sus/
Page Facebook : https://www.facebook.com/scius.sut/
E-Mail : scius_sut@sut.ac.th

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง