ห้องสมุด

ห้องสมุด

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ และจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีระบบ เพื่อเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางวิชาการ รวมทั้งให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ บริการเอกสารกลาง บริการกราฟิกและศิลปกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://library.sut.ac.th/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง