ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย รองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทุกหลักสูตร สนับสนุนการวิจัยระดับสูง และให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำกับดูแล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดบริการห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปสู่ความเป็นเลิศตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ ”

 พันธกิจ (Mission)
 เป็นหน่วยงานจัดบริการวิชาการด้านการสอนปฏิบัติการ วิจัยและพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ และบริการวิชาชีพ อันเกี่ยวเนื่องกับห้องปฏิบัติการทดลอง ทดสอบ พนักงาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารรวมบริการประสานภารกิจเพื่อให้เกิดการร่วมใช้ทรัพยากร และความชำนาญการร่วมกัน โดยมีรายละเอียดภารกิจดังนี้
1. เพื่อพัฒนาการประสานและดำเนินการภารกิจให้หน่วยงานภายในศูนย์เครื่องมือฯ สามารถนำนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
2. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถรองรับและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาชีพ
3. เพื่อพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ต้นแบบการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาชีพ

 

การติดต่อ และการให้บริการ
 

บุคคลภายนอก
บุคคลภายใน

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง