หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

การจัดการศึกษา

การศึกษาระบบไตรภาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรโดยใช้ระบบไตรภาค โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 13 สัปดาห์ เพื่อใหืนักศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาใช้ เวลาปฏิบัติในสถานประกอบการได้ออย่างเต็มที่  ต่อเนื่อง และมีเวลาในการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

 

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   
  ปีการศึกษา 2561 

 

 


 ระดับบัณฑิตศึกษา

             ระดับปริญญาโท >>>
             ระดับปริญญาเอก >>>     
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง