หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัย

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการวิจัยในรูปแบบศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย 16 ศูนย์วิจัย 6 กลุ่มวิจัย และ 11 หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง