สำนักวิชาและสาขาวิชา

สำนักวิชาและสาขาวิชา

 

สำนักวิชา

     มีภารกิจด้านการสอนและการวิจัย แต่ละสำนักวิชาจะประกอบด้วย สาขาวิชา และมีสถานวิจัย เป็นแหล่งปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชานั้นๆ 
สำนักวิชา ประกอบด้วย 8 สำนักวิชา ได้แก่ 
(1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
(2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
(3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
(5) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
(6) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

(7) สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
(8) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

และ 1 โครงการนำร่อง

กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

 

 

สำนักวิชา
 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง