สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานที่ส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการศุ่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล

 

วิสัยทัศน์       
มุ่ง มั่นส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบ บูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับสากล เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยและนำผลสัมฤทธ์ไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ต่อไป
 
พันธกิจ       
สถาบัน วิจัยและพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานวิจัยและพัฒนาของ มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการวางแผน จัดหาและระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย ประสานงานและดำเนินการร่วมกับสถานวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสาขาวิชาของสำนักวิชาต่างๆ เพื่อให้การวิจัยและการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกับการวิจัยและ พัฒนาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา : http://ird.sut.ac.th/ird2020/index_TH.php

 

ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ สบวพ.

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง