วิจัยสถาบัน

วิจัยสถาบัน

เครื่องมือในการหาข้อเท็จจริงมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
 

รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง