ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

 ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก
  คณิตศาสตร์ประยุกต์   คณิตศาสตร์ประยุกต์
  ฟิสิกส์   ฟิสิกส์
  เคมี   เคมี
  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม   ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
  ชีวเคมี   ชีวเคมี
  เทคโนโลยีเลเซอร์   เทคโนโลยีเลเซอร์
  จุลชีววิทยา   จุลชีววิทยา
  ภูมิสารสนเทศ   ภูมิสารสนเทศ
  ชีวเวชศาสตร์   ชีวเวชศาสตร์
  ภาษาอังกฤษศึกษา   ภาษาอังกฤษศึกษา
  วิทยาการสารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
  การจัดการ   เทคโนโลยีการผลิตพืช
  เทคโนโลยีการผลิตพืช   เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์   เทคโนโลยีชีวภาพ
  เทคโนโลยีชีวภาพ   เทคโนโลยีอาหาร
  เทคโนโลยีอาหาร   วิศวกรรมเครื่องกล
  วิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมไฟฟ้า
  วิศวกรรมไฟฟ้า   วิศวกรรมโยธา
  วิศวกรรมโยธา   วิศวกรรมเคมี
  วิศวกรรมเคมี   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   วิศวกรรมพอลิเมอร์
  วิศวกรรมพอลิเมอร์   เทคโนโลยีธรณี
  เทคโนโลยีธรณี   วิศวกรรมเซรามิก
  วิศวกรรมเซรามิก   วิศวกรรมโทรคมนาคม
  วิศวกรรมโทรคมนาคม   วิศวกรรมอุตสาหการ
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  วิศวกรรมขนส่ง   วิศวกรรมขนส่ง
  วิศวกรรมอุตสาหการ   วิศวกรรมการผลิต
  วิศวกรรมโลหการ   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  แมคคาทรอนิกส์    
  วิศวกรรมการจัดการพลังงาน    
  การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค    
  วิศวกรรมเกษตรและอาหาร    
  วิศวกรรมการผลิต    
  มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย    

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง