มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น 1 ใน 9 "มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ" ได้ดำเนินการตามมิติยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 3 มิติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับโลก ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาของชาติอย่างเป็นรูปธรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง