ฝ่ายรับนักศึกษา

ฝ่ายรับนักศึกษา

 

ศูนย์บริการการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียน การจัดตารางสอนตารางสอบ การประมวลผลการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำด้านงานทะเบียนและประมวลผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ

 

ฝ่ายรับนักศึกษา

          หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการการศึกษาดำเนินภารกิจในการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกระดับการศึกษา (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ตลอดจนการกลับเข้าศึกษาใหม่และการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง