ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกตามเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด โดยมีผลการประเมินในระดับดีมาก

งานประกันคุณภาพการศึกษา  http://web.sut.ac.th/qa/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง