ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สามารถเรียนได้จนสำเร็จการศึกษาแต่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ มีปณิธานด้านนี้ว่า "ถ้าเรียนได้...ต้องได้เรียน"   มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาที่จัดสรรให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีละมากกว่า 6,500 ทุน  แบ่งประเภทของทุนตามแหล่งเงินทุนได้ 3 กลุ่มดังนี้

 
1. ทุนการศึกษาของรัฐบาล
 แบ่งได้เป็น 2 กองทุนได้แก่
   1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กู้ยืมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
   1.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้กู้ยืมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
   (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศของกองทุนฯ ที่เว็บไซต์  www.studentloan.or.th)
 
2. ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่
   2.1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งได้ 6 ทุนดังนี้
        1) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา มทส. ให้ยืมเป็นเงินค่าเล่าเรียน ไม่เกิน 15,000 บาท/ภาคการศึกษา ชำระคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา
        2.) เงินยืมฉุกเฉิน ให้ยืมไม่เกิน 5,000 บาท/ภาคการศึกษา ชำระคืนก่อนสอบปลายภาค
        3) กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสรรจากเงินดอกเบี้ยของกองทุน เป็นเงินให้เปล่าตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ
        4) กองทุนช่วยค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา จัดสรรเป็นเงินสำหรับค่าครองชีพให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่เกิน 3,000 บาท/ภาคการศึกษา
        5) ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน เป็นทุนที่ยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษา บางทุนจะให้ค่าครองชีพรายเดือนด้วย แบ่งย่อยได้เป็น 7 ทุนดังนี้
           5.1) ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
           5.2) ทุนโควตาโอลิมปิกวิชาการ
           5.3) ทุนโควตาวิทยาศาสตร์
           5.4) ทุนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
           5.5) ทุนศักยภาพ 
           5.6) ทุนเรียนดี
           5.7) ทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนฯ, ทุนเฉลิมราชกุมารี
                ทุนโควตาจังหวัดชายแดนภาคใต้,  ทุนโควตานักกีฬามหาวิทยาลัย, ทุนโควตาดนตรีและนาฎศิลป์ 
        6) ทุนจ้างงานระหว่างกำลังศึกษา เป็นเงินค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่ช่วยเหลืองานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในอัตรา 40 บาท/ชั่วโมง
   2.2 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  แบ่งได้ 7 ทุนดังนี้
        1) เงินยืมฉุกเฉิน ให้ยืมไม่เกิน 10,000 บาท/ภาคการศึกษา ชำระคืนก่อนสอบปลายภาค
        2) ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน มีค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน
        3) ทุนผู้มีศักยภาพ ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 
        4) ทุนบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 
        5) ทุนที่คณาจารย์ได้รับทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน
        6) ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย เป็นค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยสอน หรือผู้ช่วยวิจัยของสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
        7) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย
 
3. ทุนการศึกษาให้เปล่าจากมูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน บุคคลที่มีจิตศรัทธา บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
       เป็นทุนเงินให้เปล่าสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด มีมูลค่าเงินต่อทุนการศึกษา ตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง
       60,000 บาท  โดยมีองค์กร/บุคคลให้ทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษามากกว่า 30 องค์กร  เป็นจำนวนทุนกว่า 189 ทุน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง