ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาต่อยอดในการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มอบหมายให้เทคโนธานี โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO)    เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ และบริการการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์

บริการของสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO)

1. การให้คำปรึกษาและแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2. การยื่นจดแจ้งหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

3. การจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4. การเสาะหาและจับคู่เทคโนโลยี

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีออกสู่เชิงพาณิชย์

6. การวิเคราะห์ศักยภาพงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น

ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์ 044 - 224825

โทรสาร 044  -224814

E – mail : technopolis_tlo@g.sut.ac.th

Website : http://ipmo.sut.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/IPMOSUT/

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง