คู่มือการใช้งาน SUT Branding

คู่มือการใช้งาน SUT Branding

 

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ประกาศแนวนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ SUT Re-Profile 2020  เพื่อนำพามหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น “สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม Excellent Acadamic Institution in Science, Technology and Innovation and Society Accountabilty” นั้น

            ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการสื่อสารตราองค์กร (SUT Branding) ได้จัดทำหนังสือ “คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ ตราอัตลักษณ์ และชุดอักษรประจำมหาวิทยาลัย”  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายใน และภายนอกองค์กร ให้มีความเข้าใจในองค์ประกอบศิลป์  เป็นแนวทางในการนำไปใช้ประกอบสื่อต่างๆ และถ่ายทอดภาพลักษณ์ขององค์กรสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

อ่านคู่มือในรูปแบบของหนังสือออนไลน์ 

https://www.sut.ac.th/SUT_IDENTITY/

 

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือการใช้งาน (ไฟล์ .pdf )

https://www.sut.ac.th/SUT_IDENTITY/SUT_IDENTITY_2018.pdf

 

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ .jpg (zip)
 

ดาวน์โหลด Ai_create (zip)

ดาวน์โหลด Ps_create (zip)

ดาวน์โหลด Eng (jpg.zip)

ดาวน์โหลด BIG (jpg.zip)

 

ดาวโหลดตราอัตลักษณ์

https://www.sut.ac.th/SUT_IDENTITY/Logo/SutLetter.jpg

 

ดาวน์โหลดชุดอักษร

https://www.sut.ac.th/SUT_IDENTITY/SUT_Font/OTF Files.zip

https://www.sut.ac.th/SUT_IDENTITY/SUT_Font/TTF Files.zip

 


ดาวน์โหลดชุดกราฟิก 33 ปี มทส.
 

https://sutoffice365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/253024_office365_sut_ac_th/Ek8KNFvCYrhNpZGl5-E7QVMBqm9wCPyvc_1EoZsmluwC1A?e=Dj9W26

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง