มทส. อยู่ในกลุ่มอันดับ 4 ของไทย และกลุ่มอันดับที่ 401-600 ของโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย THE University Impact Rankings 2020

ศูนย์บรรณสาร

      มทส. ปลื้ม อยู่ในกลุ่มอันดับ 4 ของไทย และกลุ่มอันดับที่ 401-600 ของโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2020 (THE University Impact Rankings 2020) โดย THE สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก โดยประเมินตามกรอบเป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ 17 ด้าน เผยผลคะแนนที่ดีที่สุด 3 ด้าน การจัดการน้ำและสุขาภิบาล การศึกษาที่เท่าเทียม และความเท่าเทียมทางเพศ ในภาพรวมปีนี้ มทส. อยู่ในกลุ่มอันดับ 4 ของไทย กลุ่มอันดับ 401-600 ของโลก คะแนนอยู่ในช่วง 46.7-61.4 คะแนน

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 THE (Time Higher Education) สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกได้ประกาศการจัดอันดับที่สำคัญที่เรียกว่า “THE University Impact Rankings 2020” หรือ “การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2020” ซึ่งเป็นการประเมินผลตามตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ รวม 17 ด้าน

        สำหรับคะแนนที่ดีที่สุด 3 ด้านของ มทส. ประกอบด้วย SDG 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean water & sanitation) มทส. อยู่ในอันดับ 2 ของไทย และอันดับ 91 ร่วมของโลก ได้คะแนน 53.1 คะแนน SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality education) มทส. อยู่ในกลุ่มอันดับ 3 ของไทย และกลุ่มอันดับ 201-300 ของโลก ได้คะแนนอยู่ในช่วง 48.7-57.6 สำหรับ SDG 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality) มทส. อยู่ในกลุ่มอันดับ 1 ของไทย และกลุ่มอันดับ 201-300 ของโลก ได้คะแนนอยู่ในช่วง 41.3-51.7

    

 

ในภาพรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการจัดอันดับปีนี้ มทส. อยู่ในกลุ่มอันดับ 4 ของไทย กลุ่มอันดับ 401-600 ของโลก คะแนนอยู่ในช่วง 46.7-61.4 คะแนน ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ผลการจัดอันดับของ มทส.

 

    ในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ THE University Impact Rankings 2020 ทั้งสิ้น 767 แห่ง (ปี 2019 จำนวน 467 เพิ่มขึ้น 300 แห่ง) จาก 85 ประเทศทั่วโลก (ปี 2019 จำนวน 76 ประเทศ เพิ่มขึ้น 19 ประเทศ) โดย University of Auckland จากประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก ด้วยคะแนน 98.5 คะแนน รองลงมากเป็น University of Sydney และ Western Sydney University จากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะแนน 98.1 และ 97.9 คะแนน ตามลำดับ

    สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ THE University Impact Rankings 2020 ทั้งสิ้น 19 แห่ง แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับคะแนนการจัดอันดับเป็นกลุ่มอันดับ 1 ของประเทศ และอยู่ในอันดับ 100-200 ของโลก รายละเอียดเพิ่มเติม ดังตารางที่ 1


ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับของ THE University Impact Rankings 2020

 

    การจัดอันดับของ THE University Impact Rankings 2020 จะเน้นที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการจัดอันดับ THE ใช้เกณฑ์ที่อ้างอิงจาก UN Sustainable Development Goals ทั้งหมด 17 ด้าน โดยคะแนนรวมพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในด้าน SDG17: Partnership for the Goals 22% รวมกับอีก 3 ด้านที่มีคะแนนสูงสุด ด้านละ 26% ดังรูปที่ 2

 

รูปที่ 2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ขอขอบคุณความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานของ มทส. ได้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

 

 

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/
length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

 

ส่วนแผนงานและส่วนประชาสัมพันธ์

24 เมษายน 2563

 

 

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง