มทส. ร่วมกับ สมาคมวิจัยวัสดุ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : สมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย ครั้งที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับสากล

ศูนย์บรรณสาร

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสมาคมวิจัยวัสดุ (Materials Research Society of Thailand; MRS-Thailand) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “สมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย ครั้งที่ 2” หรือ The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2nd MRS Thailand International Conference)” ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และได้มีพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดย รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

 

        ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ นายกสมาคมวิจัยวัสดุ ได้รายงานต่อประธานในพิธีว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน มีการบรรยายโดยนักวิจัยชั้นนำ โดยมี 6 plenary talks, 20 keynotes และ 69 invited talks นอกจากนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน แบ่งเป็นการบรรยาย 182 หัวข้อ และนำเสนอแบบโปสเตอร์ 241 หัวข้อ

 

 

       การจัดการประชุมนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติที่มี Peer Review เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ “สมาคมวิจัยวัสดุ” ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวัสดุของประเทศไทย

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง