มทส. มหาวิทยาลัยแรกของไทยที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของการทดลอง Beijing Spectrometer Experiment (BESIII)

ศูนย์บรรณสาร

มทส. มหาวิทยาลัยแรกของไทยที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของการทดลอง BESIII   (Beijing Spectrometer Experiment) 

     เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562  ที่ผ่านมา รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ศ. ดร. Yupeng Yan หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE) ด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ รศ. ดร.ประพันธ์ แม่นยำ หัวหน้าศูนย์วิจัย (RU) แสงซินโครตรอนและพลังงานทดแทน ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ หัวหน้าศูนย์วิจัย (RU) ฟิสิกส์ทฤษฎี ผศ. ดร.พนมศักดิ์  มีมนต์ และ อ. ดร. Christoph Herold  คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม BESIII Collaboration Meeting ณ Fudan University เมือง Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของการทดลอง BESIII (Beijing Spectrometer Experiment) โดยที่ประชุมผู้แทนสถาบันสมาชิกของการทดลอง BESIII ได้อนุมัติให้ มทส. เข้าเป็นสถาบันสมาชิกของการทดลอง BESIII ซึ่งถือว่า มทส. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่ได้เข้าเป็นสมาชิกดังกล่าว

     การทดลอง BESIII (Beijing Spectrometer Experiment) เป็นการทดลองเพื่อศึกษาการชนกันของอิเล็กตรอนกับโพสิตรอน ทำให้สามารถค้นพบอนุภาคใหม่ๆ ที่สำคัญจำนวนมาก  และสามารถตรวจวัดมวลของเลปตอนชนิดทาว และการสลายตัวของมีซอนชนิดที่มีควาร์กชาร์มเป็นองค์ประกอบด้วยความแม่นยำสูง  รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยทั้งด้านการทดลองและด้านทฤษฎีจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยการทดลอง BESIII ตั้งอยู่ที่ Institute of High Energy Physics (IHEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน มีสถาบันสมาชิกกว่า 67 สถาบันจาก 14 ประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา

     การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของการทดลอง BESIII ในครั้งนี้ นอกจากจะเกิดความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติแล้ว ยังช่วยเพิ่มการยอมรับในระดับนานาชาติ (International outlook, Academic reputation) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ THE และ QS อีกด้วย

 

          นอกจากนี้ รศ. ดร. อนันต์ ทองระอา และคณะ ยังได้เดินทางไป Shanghai Jiao Tong University เพื่อหารือและกระชับความร่วมมือด้านการวิจัยในการทดลอง PandaX (Particle and Astrophysical Xenon Detector) เป็นการทดลองการตรวจหาสสารมืด (Dark Matter) และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Shanghai Laboratory for Particle Physics and Cosmology ซึ่งดำเนินการพัฒนา Detector สำหรับการทดลอง PandaX โดยการทดลอง PandaX ตั้งอยู่ที่เมือง Jinping มลฑลเสฉวน ถือว่าเป็นการทดลองตรวจวัดสสารมืดที่อยู่ลึกที่สุดในโลก โดยลึกลงไปใต้ดินประมาณ 2.4 กิโลเมตรเพื่อลดผลกระทบจากรังสีคอสมิก

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง