เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พร้อมนำคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ มทส.

ศูนย์บรรณสาร

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พร้อมนำคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ มทส.

 

 

           วันนี้ (4 มิถุนายน 2562) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เจฟฟรีย์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย (His Excellency Geoffrey Quinton Mitchell Doidge, Ambassador of The Republic of South Africa) และคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 20 ท่าน ในโอกาสเยือน มทส. เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และแพทยศาสตร์ ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่าง มทส. กับมหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้ รวมทั้งการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งการได้รับเกียรติจากคณะเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บนพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการ

 

 

        ทั้งนี้ มทส. เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีพัฒนาการด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ การศึกษา การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะได้มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคแอฟริกาใต้มากว่า 10 ปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มทส. กับ Durban University of Technology (DUT) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ดำเนินการด้านสหกิจศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างสองสถาบันมาเป็นเวลานาน ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองประเทศเข้าปฏิบัติงานจริงในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนประสานงานเป็นอย่างดีจากสถานทูตของทั้งสองประเทศ ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

 

 

ภาพการต้อนรับ ณ ห้องสารนิเทศอาคารบริหาร

https://www.facebook.com/pg/sutnews/photos/?tab=album&album_id=2492939734052071

 

ภาพการเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ 

https://www.facebook.com/pg/sutnews/photos/?tab=album&album_id=2493154080697303

 

----------------------------

ส่วนประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 มิถุนายน 2562

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง