มทส. เปิดรับบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ / CALL FOR PAPERS: The SUT International Virtual Conference on Science and Technology (IVCST 2020)

มทส. เปิดรับบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The SUT-IVCST 2020   

CALL FOR PAPERS: The SUT International Virtual Conference on Science and Technology (IVCST 2020)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The SUT International Virtual Conference on Science and Technology (The SUT-IVCST 2020) ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านทางโปรแกรม Zoom เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรทางด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การอภิปรายของภาคอุตสาหกรรม การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการนำเสนอบทความทางวิชาการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม The SUT-IVCST 2020 โดยมีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กายภาพและชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีการเกษตร มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สังคม ทั้งนี้ บทความวิชาการที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับการเชิญให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ได้แก่ Suranaree Journal of Science and Technology (TCI Tier 1  and SCOPUS), Journal of Current Science and Technology (TCI Tier 1 and Accepted in Scopus), KKU Science Journal (TCI Tier 2), Journal of Science and Agricultural Technology (ThaiJo) และ Suranaree Journal of Social Science (TCI Tier 1) ด้วย

 

สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการได้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 0 4422 4756 หรือติดตามรายละเอียดการประชุมได้ทาง http://ivcst.sut.ac.th/2020/

 

--------------------------------------------

 

CALL FOR PAPERS: The SUT International Virtual Conference on Science and Technology (IVCST 2020)
 

The SUT-IVCST 2020 is a free conference organized by Suranaree University of Technology (SUT) to be held on 28th August 2020 both as a physical event at SUT campus in Nakhon Ratchasima, Thailand and as a virtual event on Zoom web conferencing platform.

 

The SUT-IVCST 2020 conference will be a melting pot of participants from academia, industry, and research and development organizations to discuss, share and exchange experience and ideas related to state-of-the-art engineering, science and technologies. This year’s conference features  industrial panel sessions, keynote speeches and paper presentations. Please refer to the Call for Papers or visit the IVCST 2020 website, http://ivcst.sut.ac.th/2020/ for details on submission types, submission process, and important dates.

The conference organizing committee invites prospective authors to submit original contributions in all areas related to science and technology, including, but not limited to, the following:

• Engineering and Technology

• Physical and Life Sciences

• Health Science

• Agricultural Technology

• Humanities and Social Sciences

 

Selected full papers will be accepted for presentation at the conference after a rigorous review by the Program Committee. Accepted papers which are not presented at the conference will not be included in the Conference Proceedings or our journals. See the author guidelines at http://ivcst.sut.ac.th/2020/paper/

 

We are delighted to inform all authors that the Conference has arranged several special issues with three outstanding journals;

 

-  Suranaree Journal of Science and Technology (TCI Tier 1 and SCOPUS)

- Journal of Current Science and Technology (TCI Tier 1 and SCOPUS)

- Suranaree Journal of Social Science (TCI Tier 1)

- KKU Science Journal (TCI Tier 2)

- Journal of Science and Agricultural Technology (ThaiJo)

 

Excellent papers recommended by the reviewers and the conference’s Technical Committee will be invited to submit an extended version of their papers to these journals.

 

I hope that you would join us at the SUT international Virtual Conference on Science and Technolgy – Free Conference!

 

SUT-IVCST 2020

Organizing Committee

Email: ivcst2020@g.sut.ac.th

Website: http://ivcst.sut.ac.th/2020/

Facebook: https://www.facebook.com/ivcst2020/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง