มทส. ร่วมงานเปิดตัว (Kick off) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) “ธัชวิทย์”

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมงานเปิดตัว (Kick off) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีและสักขีพยานในพิธี
ในการนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าวธัชวิทย์กับสถาบันวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงภาคเอกชนในประเทศ จำนวน 25 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่างๆ และ ภาคเอกชน มาทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ขับเคลื่อนหลักสูตรที่จะกำลังสร้างและพัฒนาในสาขาที่รองรับการเติบโตและโอกาสทางอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ของประเทศไทย เช่น Future Graduate Platform, Quantum technology, Plasma and fusion technologyและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ในการสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และสร้างประเทศให้มีฐานวิทยาศาสตร์ที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
อนึ่ง ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมาทำงานร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สร้างคลังสมอง เพิ่ม Ranking มหาวิทยาลัย อัพเกรดวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงในสาขาจำเป็น มุ่งเป้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2580


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง