มทส. รับรางวัล อาจารย์ และ สถาบัน ต้นแบบด้านการสอน จาก ควอท สี่ปีติดต่อกัน

มทส. รับรางวัล “อาจารย์” และ “สถาบัน” ต้นแบบด้านการสอน จาก ควอท สี่ปีติดต่อกัน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2566” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2566” จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง “Reinventing Thai Higher Education: ‘Forever’ changes” ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
สำหรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้การรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow (SFHEA) ซึ่งเป็นระดับของคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอน มีองค์ความรู้ ใช้เทคนิควิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่คณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในการพัฒนาด้านการสอน นอกจากนี้ ยังเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการสอน อาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาเกิน 10 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ มทส. โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2566” จาก ควอท ร่วมกับ สป.อว. ซึ่งพิจารณาคัดเลือกคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
 
 
ทั้งนี้ มทส. มุ่งสร้างเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล “สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” และคณาจารย์ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” มาอย่างต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน โดยผู้ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (SFHEA) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว (SFHEA) สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในระดับชาติ ที่แสดงถึงศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลเชิงประจักษ์ต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของผู้เรียน 
 
--------------
 
 
 
ส่วนประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรสารี 
23 มีนาคม 2566

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง