ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ศิษย์เก่า มทส. คนแรก ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 65 ง วันที่ 20 มีนาคม 2566 
 
 
 
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ เป็นศิษย์เก่า มทส. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2540 ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2543 และระดับปริญญาเอก Electronic and Electrical Engineering จาก The Univ. of Birmingham, U.K. เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยเริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน ในตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ตามลำดับ นับเป็นศิษย์เก่า มทส. คนแรกที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง