อธิการ มทส. มอบนโยบาย No Gift Policy แก่ผู้บริหารทุกระดับ

     รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในการประชุมประสานงานบริหาร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. พร้อม มอบนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กล่าวว่า “มทส. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รณรงค์และดำเนินการตามนโยบาย ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใด ๆ ในทุกเทศกาล มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 สำหรับในปี 2566 มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศนโยบาย No Gift Policy ของมหาวิทยาลัย และแนวนโยบายของรัฐบาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 
 
 
“อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยืนยันจะทำหน้าที่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาของไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจและพันธกิจ  เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สิ่งที่สำคัญคือ การสร้างจิตสำนึกของคนในองค์กรร่วมกัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรตามแนวนโยบาย SUT 2025 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation & Sustainable University) ”  อธิการบดี มทส. กล่าว
 
 
 
 
 
--------------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง