มทส. เป็นอันดับ 9 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด โดย U.S. News & World Report

มทส. เป็นอันดับ 9 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด
โดย
U.S. News & World Report

      U.S. News & World Report องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด” หรือที่เรียกว่า “2023 Best Global Universities Rankings” ซึ่งเป็นการสำรวจความมีชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลกกว่า 2,100 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1,417 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก อันดับที่ 453 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเอเชีย และอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศไทย  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. เผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับของ U.S. News & World Report ซึ่งได้ประกาศผลการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด” 2,165 อันดับ มาจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 90 ประเทศ หรือที่เรียกว่า “U.S. News & World Report 2023 Best Global Universities Rankings” โดยเน้นที่ผลงานการวิจัยและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 ในปีนี้ คือ  Harvard University สำหรับในภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 1 คือ Tsinghua University ของประเทศจีน ในส่วนของประเทศไทย มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับที่ 1 คือ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับในระดับโลกครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 14 มหาวิทยาลัย โดย มทส. อยู่ในอันดับที่ 1,417 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก อันดับที่ 453 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเอเชีย และอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2022 พบว่า คะแนนของ มทส. ลดลง โดยคะแนนที่ได้ในปี 2023 เท่ากับ 29.7 คะแนน ในขณะที่ ปี 2022 คะแนนของ มทส. อยู่ที่ 31.5 คะแนน) อย่างไรก็ตาม มทส. ยังคงรักษาอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศไทยไว้ได้อีกปี

 

 

นอกจากนี้ ในการจัดอันดับระดับสาขาวิชา สาขาวิชาฟิสิกส์ของ มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 645 ของโลก (คะแนน 32.4) เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้ลำดับที่ 445 ของโลก ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกของประเทศไทยเรียงตามคะแนนรวม ได้ดังนี้ 

 

ในการจัดอันดับครั้งนี้ U.S. News & World Report ใช้ข้อมูลด้านการวิจัยจากฐานข้อมูล Web of Science และเป็นข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 2016-2021 สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ดีที่สุด ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัดและมีน้ำหนักคะแนนแต่ละตัวชี้วัด รวมทั้งผลการจัดอันดับในภาพรวมของ มทส. ปี 2022 และ ปี 2023 ดังตารางที่ 1

ในปี 2023 ตัวชี้วัดที่มีลำดับดีขึ้นจากปี 2022 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ International collaboration - relative to country และ International collaboration รายละเอียดอันดับของตัวชี้วัดต่าง ๆ แสดงได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับของ มทส. ในแต่ละตัวชี้วัด ปี 2022 และ 2023

 

สำหรับสาขาวิชาฟิสิกส์ ในปี 2022 นี้ U.S. News & World Report กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัดเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีน้ำหนักคะแนนแต่ละตัวชี้วัด รวมทั้งผลการจัดอันดับในภาพรวมของ มทส. ปี 2022 และ ปี 2023 ดังแสดงในตารางที่ 2

 

ในปี 2023 ตัวชี้วัดที่มีลำดับดีขึ้นจากปี 2022 ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ Physics international collaboration relative to country, Physics international collaboration, Physics number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field และ Physics percentage of total publications that are among the top 1% of most highly cited papers รายละเอียดอันดับของตัวชี้วัดต่าง ๆ ของสาขาวิชาฟิสิกส์ แสดงได้ดังตารางที่ 2

 

ตารางที่ 2 ผลการจัดอันดับของสาขาวิชาฟิสิกส์ในแต่ละตัวชี้วัด ปี 2022 และ 2023

ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า มทส. และสาขาวิชาฟิสิกส์ของ มทส. มีศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับสากล อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?region=asia&country=thailand
ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./14 พฤศจิกายน 2565


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง