มทส. คว้าอันดับ 10 ของไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย QS University Rankings

มทส. คว้าอันดับ 10 ของไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำเอเชีย

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย QS University Rankings

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) คว้าอันดับ 10 มหาวิทยาลัยของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2023” โดยปีนี้อยู่ในกลุ่มอันดับ 351-400 ขอเอเชีย และอันดับที่ 61ร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า “การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2023” โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยของเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับจำนวนกว่า 760 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยหน้าใหม่เข้ารับการจัดอันดับจำนวน 34 แห่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียที่ครองอันดับ 1 เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน คือ Peking University ส่วนอันดับที่ 2 เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์ คือ National University of Singapore (NUS) และอันดับที่ 3 เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน คือ Tsinghua University

สำหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ Top 25 ในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2023 แสดงผลดังตารางที่ 1

 

ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2023”

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ Academic Reputation (30%) Employer Reputation (20%) Faculty Student (10%) Staff with PhD (5%) Citations per Paper (10%) Papers per Faculty (5%) International Research Network (10%) International Faculty (2.5%) International Students (2.5%) Inbound Exchange Students (2.5%) และ Outbound Exchange Students (2.5%)

 

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวส่งผลให้ในปีนี้ มทส. มีคะแนนด้าน Staff with PhD สูงที่สุด คือ 77.8% รองลงมา คือ คะแนนด้าน International Research Network และ Papers per Faculty คือ 23.4% และ 22.1% ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 ค่าคะแนนร้อยละจำแนกตามตัวชี้วัดของ มทส. ปี ค.ศ. 2023

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 จนถึงปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนกับปี ค.ศ. 2022 พบว่า ในปีนี้ มทส. มีคะแนนตัวชี้วัดสูงขึ้นหลายด้าน ได้แก่

- ด้าน Citation per Paper เพิ่มขึ้น 3.8 คะแนน

- ด้าน International Research Network เพิ่มขึ้น 3.7 คะแนน

- ด้าน Paper per Faculty เพิ่มขึ้น 2.3 คะแนน

- ด้าน International Students เพิ่มขึ้น 2.0 คะแนน

- ด้าน International Faculty เพิ่มขึ้น 1.4 คะแนน

- ด้าน Faculty Students เพิ่มขึ้น 0.7 คะแนน

- ด้าน Inbound Exchange เพิ่มขึ้น 0.1 คะแนน

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดที่ มทส. มีความแข็งแกร่งที่สุดยังคงเป็นด้าน Staff with PhD ซึ่งผลคะแนนจำแนกตามตัวชี้วัดของ มทส. ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019-2023 สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2
 

รูปที่ 2 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี ค.ศ. 2019-2023

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ มทส. จะได้รับทราบผลการบริหารจัดการและร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงกำหนดยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด


 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.topuniversities.com/university-rankings/asia-university-rankings/2023
ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์/9 พฤศจิกายน 2565

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง