มทส. ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

มทส. ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 
เวลา 15.52 น. วันที่ 22 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พุทธศักราช 2564 และพุทธศักราช 2565
 
 
ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สิงห์ดง รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณะ เฝ้าถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 
 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงสืบสานพระการุณย์สู่วิชาชีพการพยาบาลและสุขภาวะของประชาชนไทย และทรงงานในการพัฒนาสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย ในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทรงห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี ได้ทรงนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้ทรงศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้ง มาใช้ประโยชน์ในการลดปัจจัยกำหนดสุขภาพอันเกิดจากการศึกษา อาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐาน และส่งเสริมวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ที่รวมเอาแนวทางการปฏิบัติสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสุขภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อนำสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างเป็นองค์รวม ตามหลักการ One Health พระกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์ และความสมดุลตามธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมโลกนั้น ยิ่งใหญ่ไพศาลสุดประมาณได้ ยังผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตามพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นแบบอย่างแก่นานาชาติในการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals 
 
 
 
 
 
 
ด้วยความตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ ในด้านการพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม อันเป็นจุดเน้นสำคัญของการพยาบาล ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่พสกนิกร พระปรีชาสามารถที่ประจักษ์ชัด ดังได้พรรณนามา ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อวิทยาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทรงสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษา วิจัย และการปฏิบัติงานของวิชาชีพการพยาบาล ตลอดจนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่พยาบาลมาโดยตลอด สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์  ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ และเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสืบไป


ข้อมูลภาพจาก

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง