นักวิจัย มทส. รับรางวัล SLRI award ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

นักวิจัย มทส. รับรางวัล SLRI award ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดย รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบรางวัล SLRI award ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปี 2563 แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ทองทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จากผลงานวิจัย เรื่อง “Surface Modification of Tapioca Starch by using the Chemical and enzymatic Method” โดยเป็นผลงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอนร่วมในโครงการ และมีระดับคะแนนผลงานวิจัยตีพิมพ์คะแนนสูงที่สุด   ในการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง