มทส. ลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ส่งเสริมเยาวชนขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (YSC ,NSC)

วช. จับมือ สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ส่งเสริมเยาวชนขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 10 แห่งทั่วประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานการลงนาม ทั้งนี้ ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ เวที Highlight Stage ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ตลอดหลายปีที่ผ่านมา วช. ได้ทำหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณและจัดทำสัญญารับทุนกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายตามความร่วมมือทั้ง 10 แห่งในทุกภูมิภาค ภายใต้แผนงาน “แผนพัฒนานักประดิษฐ์และนักวิจัยรุ่นใหม่” ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition : YSC) ซึ่งเป็นการสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ

2. โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest : NSC) เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สร้างนักเขียนโปรแกรมที่มีทักษะและความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะวิจัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อต่อยอดผลงานสู่เวทีในระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนก้าวสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัย วิศวกรวิจัย หรือ นวัตกรในอนาคตต่อไป

 

 

โดยกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งเวที YSC และ NSC นอกจากเป็นความร่วมมือของ วช. กับ สวทช. แล้ว ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอีก 10 แห่ง ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานภูมิภาค ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ที่ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนจากทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ วช. ยังให้ทุนสนับสนุนโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เยาวชนได้ค้นพบตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ และเห็นเส้นทางอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ช่วยในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองในอนาคตต่อไป

 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเครือข่าย 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง