มทส. อยู่ในระดับดีมาก ด้านการวิจัย การเรียนการสอน ความเป็นนานาชาติ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย U-Multirank

มทส. อยู่ในระดับดีมาก ด้านการวิจัย การเรียนการสอน ความเป็นนานาชาติ

และการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย U-Multirank

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการประเมินระดับสถาบันในระดับดีมาก ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านความเป็นนานาชาติ และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก ปี 2022 โดย U-multirank สถาบันที่ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก European Commission นอกจากนี้ ผลการประเมินระดับสาขาวิชาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการประเมินในระดับดีมากด้วยเช่นกัน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า จากการประกาศผลการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประจำปี 2022 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดย U-Multirank ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ด้วยความร่วมมือและผลักดันของ Centre for Higher Education (CHE-Germany), Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS-Netherland) และได้รับทุนสนับสนุนจาก European Commission ในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมิน 2,069 แห่ง จาก 91 ประเทศทั่วโลก สถาบันแห่งนี้จะทำหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยจากผลงานใน 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้านการวิจัย (Research) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement)

ในปี 2022 มทส. ได้รับการประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบัน และระดับสาขาวิชา โดยเป็นสาขาวิชาของ 3 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ผลการประเมินระดับสถาบันของ มทส. ในปี 2022 พบว่า มทส. มีผลงานที่เข้มแข็ง 4 ด้าน ซึ่งได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Very good) ได้แก่

1. ด้านการวิจัย ในตัวชี้วัดรายได้งานวิจัยจากภายนอกสถาบัน (External research income)

2. ด้านการเรียนการสอน ในตัวชี้วัดการลงทุนการศึกษาด้านดิจิทัล (Digital education investment)

3. ด้านความเป็นนานาชาติ ในตัวชี้วัดงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับต่างประเทศ (International joint publications)

4. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ อีก 2 ตัวชี้วัด คือ ในตัวชี้วัด รายได้จากภาคเอกชน (Income from private sources) และ การแยกตัวออกไปเป็นหน่วยธุรกิจ (Spin-offs)

 

 

นอกจากนี้ มทส. ยังได้รับการประเมินในระดับดี (Good) อีก 2 ด้าน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

1. ด้านการเรียนการสอน ในตัวชี้วัดอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor graduate rate)

2. ด้านการวิจัย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้วิจัยเป็นเพศหญิง (Female authors) และวารสารที่เปิดให้เข้าถึงบทความในเล่มอย่างอิสระทันทีที่ส่งตีพิมพ์ (Open Access Publications)

3. ด้านความเป็นนานาชาติ ในตัวชี้วัดจำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (International academic staff) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ผลการประเมินระดับสถาบันของ มทส. ปี 2022
ที่มา: https://www.umultirank.org/study-at/suranaree-university-of-technology-rankings

 

 

ผลการประเมินระดับสาขาวิชาของ มทส. ในปี 2022 พบว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา มีตัวชี้วัดที่มีความเข้มแข็งระดับดีมาก (Very good) โดยสาขาวิชาที่มีตัวชี้วัดระดับดีมากมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาชีววิทยา และสาขาฟิสิกส์ ดังรูปที่ 2-5

รูปที่ 2 ผลการประเมินระดับสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ปี 2022

 

รูปที่ 3 ผลการประเมินระดับสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ปี 2022

รูปที่ 4 ผลการประเมินระดับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ปี 2022

 

รูปที่ 5 ผลการประเมินระดับสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ปี 2022

 

 

สำหรับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีความเข้มแข็งระดับดีมากหลายสาขาวิชา โดยสาขาวิชาที่มีตัวชี้วัดระดับดีมาก จำนวนมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มี 6 ตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์) 5 ตัวชี้วัด สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ตัวชี้วัด สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (เซรามิก, พอลิเมอร์, โลหการ) 2 ตัวชี้วัด และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มี 1 ตัวชี้วัด ตามลำดับ ส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการประเมินสูงสุดในระดับดี รายละเอียดดังรูปที่ 6-12 

รูปที่ 6 ผลการประเมินระดับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ปี 2022

 

รูปที่ 7 ผลการประเมินระดับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์)  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ปี 2022


 

รูปที่ 8 ผลการประเมินระดับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ปี 2022
 

รูปที่ 9 ผลการประเมินระดับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (เซรามิก, พอลิเมอร์, โลหการ) 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ปี 2022

รูปที่ 10 ผลการประเมินระดับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ปี 2022

 

รูปที่ 11 ผลการประเมินระดับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ปี 2022

 

รูปที่ 12 ผลการประเมินระดับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ปี 2022

 

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล) ด้านการเรียนการสอน มีความเข้มแข็งระดับดีมากในตัวชี้วัดสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ (Student – stuff ratio) และตัวชี้วัดวารสารที่เปิดให้เข้าถึงบทความในเล่มอย่างอิสระทันทีที่ส่งตีพิมพ์ (Open Access Publications) ดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 ผลการประเมินระดับสาขาวิชา ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล)
ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มทส. ปี 2022

 

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.umultirank.org/study-at/suranaree-university-of-technology-rankings/

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส. 22 มิถุนายน 2565


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง