มทส. ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จากสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) 2022

มทส. ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

จากสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
Round University Ranking (RUR) 2022

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 7 ของประเทศไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2022 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Round University Ranking (RUR) (https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2022) ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสหพันธรัฐรัสเซีย ก่อตั้งเมื่อปี 2013 โดยการจัดอันดับครั้งนี้ มทส. อยู่อันดับ 708 ของโลก อันดับ 7 ของไทย และมีอันดับคะแนนตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ดังนี้

·     ด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) อันดับ 221 ของโลก (อันดับ 4 ของไทย)

·     ด้านความหลากหลายความเป็นนานาชาติ (International Diversity) อยู่อันดับ 591 ของโลก (อันดับ 4 ของไทย)

·     ด้านการวิจัย (Research) อยู่อันดับ 595 ของโลก (อันดับ 3 ของไทย)

·     ด้านการสอน (Teaching) อยู่อันดับ 908 ของโลก (อันดับ 11 ของไทย)

 

สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 14 แห่ง ที่ติดอันดับในครั้งนี้ ดังแสดงในรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับในปี 2022

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. เผยว่า การจัดอันดับ Round University Rankings 2022 ในครั้งนี้ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือ ด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด 10% 

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ ปรากฏว่า มทส. ได้คะแนนสูงสุดในด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 72.911 คะแนน รองลงมาเป็นด้านการวิจัย (Research) 46.950 คะแนน ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 43.387 คะแนน และด้านการสอน (Teaching) 25.535 คะแนน ตามลำดับ รายละเอียดของอันดับของแต่ละตัวชี้วัดแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 คะแนนและอันดับของแต่ละตัวชี้วัด ของ มทส.

 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2021 ที่ผ่านมา พบว่า ด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) มทส. มีคะแนนสูงขึ้น อยู่ใน Silver League (ปี 2021 อยู่ Copper league) ส่วนในด้านอื่น ๆ แม้ มทส. จะมีอันดับที่ลดลง แต่คะแนนสูงขึ้นทุกตัวชี้วัด และจัดอยู่ใน World League  รายละเอียดดังรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 ผลการจัดอันดับของ มทส. ปี 2020 และ 2021

 

อนึ่ง มทส. ได้รับการจัดอันดับจาก RUR ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา โดยอันดับและคะแนนที่ได้รับการจัดอันดับดังตารางที่ 1 

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีเพราะ มทส. สามารถติดอันดับ 1 ใน 7 ของมหาวิทยาลัยไทยและจะได้นำผลลัพธ์ของตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ไปปรับปรุงการดำเนินที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2022

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

8 มิถุนายน 2565

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง